Prodaja deleža v podjetju

Prodaja ali nakup podjetja ali lastniškega deleža v podjetju je običajno kompleksen posel, pri pripravi in izvedbi katerega majhne razlike hitro rezultirajo v pomembnih razlikah v pogojih sklenjenega posla, vključno s finančnimi. Kompetenten svetovalec pri tem lahko naredi razliko med slabim in dobrim dogovorom, lahko tudi med tem, da se posel ne zgodi ali, da se zgodi. Vodenje prodaje ali nakupa lastniškega deleža lahko bodisi prevzamemo v celoti, bodisi nudimo podporne svetovalne storitve na posameznih področjih. Glavna vodila, ki jih pri tem zasledujemo, so vzpostavitev najvišje stopnje zaupanja z naročnikom in izvedba dogovorjenih storitev na način, ki v danih pogojih maksimira naročnikove koristi.


  • Pregled poslovanja & finančnega položaja z namenom ocene možnosti in možnih pogojev prodaje
  • Ocena vrednosti podjetja / deleža v podjetju, ki se prodaja
  • Priprava strategije prodaje
  • Izdelava dokumentacije, potrebne za prodajo (poslovni načrt, podrobne projekcije finančnih rezultatov poslovanja, Teaser, informacijski memorandum,…)
  • Identifikacija primernih kupcev (npr. strateških ali finančnih investitorjev,…)
  • Pregled in ovrednotenje prejetih ponudb iz zornega kota ponujene cene in iz zornega kota drugih ponudbenih pogojev
  • Skrbni pregled kupca (plačilna sposobnost, ustreznost glede drugih kriterijev)
  • Vzdrževanje komunikacije s potencialnimi kupci
  • Priprava & organizacija podatkovne sobe, servisiranje kupca pri izvedbi skrbnega pregleda
  • Svetovanje pri pogajanjih in pri zaključevanju transakcije

Sodelovanje lahko poteka bodisi v obliki svetovanja / vodenja celotnega postopka prodaje , bodisi v obliki izvedbe katerega koli izmed zgoraj navedenih sklopov.