Prestrukturiranje podjetij

Prestrukturiranje podjetij

Poleg tega, da je zelo zahtevno, se okolje, v katerem danes podjetja poslujejo, izjemno hitro spreminja. V navedenih okoliščinah se marsikatero podjetje znajde v situaciji, ki vzdržnost njegovega poslovanja postavi pod vprašaj. Čimprejšnja identifikacija pomembno slabšajočih se finančnih rezultatov poslovanja, identifikacija in razumevanje dejanskih vzrokov za takšno stanje ter oblikovanje in izvedba ukrepov za reševanje le tega, so lahko vitalnega pomena, tako za preprečitev zmanjševanja vrednosti podjetja, kot za njegov obstoj nasploh. Vodenje izvedbe projekta prestrukturiranja lahko bodisi prevzamemo v celoti, bodisi nudimo podporne svetovalne storitve na posameznih področjih, vključno s področjem postopkov, ki jih v primeru insolventnosti predpisuje zakonodaja (ZFPPIPP – preventivno prestrukturiranje, prisilna poravnava v različnih oblikah,…). Glavno vodilo, ki ga pri tem zasledujemo, je učinkovitost oziroma ustvarjanje dodane vrednosti za stranko, saj smo sami lahko uspešni le toliko, kolikor so uspešne naše stranke.

Sposobnost prepoznavanja in vsebinskega razumevanja zunanjih dejavnikov in dejavnikov znotraj podjetja, ki so razlog za težave pri poslovanju, v kombinaciji z operativnim poznavanjem metodologij, namenjenih strukturiranemu pristopu k oblikovanju ukrepov za odpravo težav, vključno s poglobljenim razumevanjem insolvenčne zakonodaje, nam omogoča, da našim strankam kakovostno svetujemo pri oblikovanju in izvedbi učinkovitih ukrepov za izboljšanje poslovanja.

Izvedba neodvisnega pregleda poslovanja
 • Na podlagi analize poslovanja in ključnih dejavnikov znotraj podjetja ter zunanjih dejavnikov in pozicioniranja podjetja na trgu identificiramo oziroma izpostavimo razloge za težave pri poslovanju.
 • Na podlagi zgornjih ugotovitev ocenimo možnost za uspešno realizacijo poslovnega načrta podjetja ter identificiramo s tem povezana glavna tveganja.
 • Po potrebi identificiramo alternativne rešitve.
 • Denarni tok oziroma sposobnost podjetja za generiranje le tega (vključno z napovedjo denarnega toka) je ultimativni fokus navedenih aktivnosti.
Svetujemo pri različnih postopkih zaradi insolventnosti
(preventivno prestrukturiranje, prisilna poravnava, poenostavljena prisilna poravnava, upniška prisilna poravnava,…)
 • Sodelovanje lahko poteka bodisi v obliki svetovanja / vodenja celotnega postopka, bodisi v obliki izvedbe katerega koli izmed spodaj navedenih sklopov.
 • Svetujemo pri postopkih, ki jih v skladu z zakonom (ZFPPIPP) morajo izvesti organi vodenja družbe v primeru nastopa insolventnosti (ZFPPIPP čl. 33 – čl. 44).
 • Izdelamo dokumentacijo, potrebno za vložitev predloga za začetek prisilne poravnave (Poročilo o finančnem položaju in poslovanju, Načrt finančnega prestrukturiranja) in vodimo aktivnosti za pripravo predloga.
 • Izdelamo mnenje pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij, ki je obvezna priloga k predlogu za začetek postopka prisilne poravnave (mnenje pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v skladu s 146. čl. ZFPPIPP).
NAČRTOVANJE
PRESTRUKTURIRANJA  
 • Svetujemo pri izdelavi realnega, kakovostnega poslovnega načrta.
 • Izdelamo projekcije finančnih rezultatov poslovanja, razčlenjene na operativni ravni.
 • V ta namen izdelamo finančni model poslovanja podjetja, ki omogoča analizo različnih ukrepov oziroma različnih scenarijev in kakovostno, analitično podprto sprejemanje odločitev.
POGAJANJA Z UPNIKI
IN DRUGIMI DELEŽNIKI
 • Izdelamo načrt finančnega prestrukturiranja za predstavitev upnikom oziroma drugim deležnikom.
 • Sodelujemo oziroma svetujemo pri predstavitvi načrta finančnega prestrukturiranja upnikom in drugim deležnikom, oziroma pri pogajanjih.
IMPLEMENTACIJA
POSAMEZNIH UKREPOV
 • Svetujemo pri implementaciji oziroma vodimo implementacijo posameznih ukrepov.
 • Izvajamo monitoring – neodvisno spremljamo potek in uspešnost implementacije ukrepov in v vnaprej dogovorjeni obliki poročamo naročniku oziroma deležnikom.

ZA VSE DODATNE INFORMACIJE SMO VAM NA VOLJO.