Ocenjevanje vrednosti podjetij

Situacije, v katerih različni uporabniki (poslovodstvo, lastniki, strateški ali finančni investitorji, finančni upniki, računovodska služba…) potrebujejo zanesljivo oceno vrednosti podjetja oziroma lastniškega deleža v podjetju so številne. Naše ocene vrednosti so izdelane v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV), s strani pooblaščenih ocenjevalcev z dovoljenjem za delo, izdanim s strani Slovenskega inštituta za revizijo, ter  v skladu z vsakokratnimi okoliščinami in potrebami vsakokratnega uporabnika. Glavna vodila, ki jih pri tem zasledujemo, so realistična in utemeljena ocena vrednosti, ki jo v vsakem trenutku lahko suvereno zagovarjamo.

Poglobljeno operativno, praktično in teoretično poznavanje različnih pristopov k ocenjevanju vrednosti, v kombinaciji z razumevanjem, kaj predstavlja dejansko vrednost v podjetju ter, kako trg gleda na to vrednost, in s poznavanjem Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti, nam omogoča izdelavo utemeljenih, realističnih ocen vrednosti.

OCENJEVANJE VREDNOSTI
PODJETIJ ZA RAZLIČNE NAMENE  
  • Prodaja / nakup deleža v podjetju.
  • Računovodsko poročanje.
  • Davčni namen / postopki pred FURS-om.
  • Iztisnitev manjšinskih delničarjev.
  • Izstop družbenika, izključitev družbenika.
  • Vstop novega investitorja, dokapitalizacija.
OCENJEVANJE VREDNOSTI
NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
  • Blagovne znamke.
  • Sredstva, povezana s strankami ali kupci (seznami strank, pogodbe s strankami, knjige naročil).
  • Sredstva, izhajajoča iz pogodbenih razmerij (licence in licenčne pogodbe, najemne ali zakupne pogodbe, koncesije,…).
  • Dobro ime, pripoznano pri prevzemu druge organizacije.

ZA VSE DODATNE INFORMACIJE SMO VAM NA VOLJO.