PRODAJA / NAKUP deleža v podjetju

Prodaja ali nakup podjetja ali lastniškega deleža v podjetju je običajno kompleksen posel, pri pripravi in izvedbi katerega majhne razlike hitro rezultirajo v pomembnih razlikah v pogojih sklenjenega posla, vključno s finančnimi. Kompetenten svetovalec pri tem lahko naredi razliko med slabim in dobrim dogovorom, lahko tudi med tem, da se uspešen zaključek posla ne zgodi ali, da se zgodi. Vodenje prodaje ali nakupa lastniškega deleža lahko bodisi prevzamemo v celoti, v tem primeru skupaj s sodelavci z drugih področij tudi zagotovimo celotno potrebno ekipo, bodisi nudimo podporne svetovalne storitve na posameznih področjih. Glavna vodila, ki jih pri tem zasledujemo, so vzpostavitev najvišje stopnje zaupanja z naročnikom in izvedba dogovorjenih storitev na način, ki v danih pogojih maksimira naročnikove koristi.

Kompetence, potrebne za poglobljeno razumevanje prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, značilnih za podjetje ter za razumevanje stanja v panogi in na kapitalskih trgih, v kombinaciji z operativnim poznavanjem postopkov prodaje / nakupa podjetja in najboljših praks na tem področju, nam omogočajo zagotavljanje priprave in izvedbe transakcij pod pogoji,
ki so optimalni za našo stranko.

Prodaja podjetja
 • Pregled poslovanja & finančnega položaja podjetja z namenom ocene izvedljivosti in možnih pogojev prodaje.
 • Ocena vrednosti podjetja / deleža v podjetju, ki se prodaja.
 • Priprava strategije prodaje.
 • Izdelava dokumentacije, potrebne za prodajo (poslovni načrt, podrobne projekcije finančnih rezultatov poslovanja, Teaser, informacijski memorandum,…).
 • Identifikacija primernih kupcev (npr. strateških ali finančnih investitorjev,…).
 • Pregled in ovrednotenje prejetih ponudb iz zornega kota ponujene cene in iz zornega kota drugih ponudbenih pogojev.
 • Skrbni pregled kupca (plačilna sposobnost, ustreznost glede drugih kriterijev).
 • Vzdrževanje komunikacije s potencialnimi kupci.
 • Priprava & organizacija podatkovne sobe, servisiranje kupca pri izvedbi skrbnega pregleda.
 • Svetovanje pri pogajanjih in pri zaključevanju transakcije.
Nakup podjetja
 • Opredelitev kriterijev za oblikovanje nabora potencialnih ciljnih podjetij.
 • Identifikacija primernih ciljnih podjetij & oblikovanje preliminarnega nabora.
 • Izvedba analiz poslovanja in ocena vrednosti za izbrana ciljna podjetja.
 • Opredelitev ponudbene cene in drugih ponudbenih pogojev ter oblikovanje nezavezujoče ponudbe.
 • Izvedba skrbnega pregleda ciljnega podjetja in oblikovanje zavezujoče ponudbe.
 • Svetovanje pri pogajanjih in zaključevanju transakcije .

"Sodelovanje lahko poteka bodisi v obliki svetovanja pri, oziroma vodenja celotnega postopka nakupa, bodisi v obliki izvedbe katerega koli izmed navedenih sklopov."

ZA VSE DODATNE INFORMACIJE SMO VAM NA VOLJO.